Coastal Kawi

Almost immediately rode the 2013 Kawasaki Concours to the Oregon coast